Next Prev

דלק המופק מפסולת - RDF

הפקת אנרגיה מפסולת – הכל על הטכנולוגיה החסכונית

אנו בדניאלי בסביבה מפיקים אנרגיה מפסולת, במפעלינו אנו מטפלים בפסולת עימה אנו מפיקים כך שגם בהובלת הפסולת למחזור אנו עדיין שומרים על הסביבה. הפקת האנרגיה מהפסולת, מפחיתה את כמויות הפסולת בסביבה ומסייעת לעולם טוב יותר.

מהו RDF?

Refuse Derived Fuel – יצירת דלק מפסולת. חומר המוגדר על ידי המשרד להגנת הסביבה כאמצעי ידידותי לייצור אנרגיה ירוקה (החומר אינו פולט מזהמים ורעלים).

RDF – הוא דלק המיוצר על-ידי גריסת פסולת מוצקה (dehydrating) עם טכנולוגיה ממיר פסולת.

RDF – מורכב ברובו רכיבים דליקים פסולת עירונית כגון ניילון ,קרטון, פלסטיק ,בדים.

מתקני עיבוד RDF ממוקמים בדרך כלל ליד מקור צרכן לבעירה אופציונלי בדרך כלל ישנה קירבה בין מתקן עיבוד לצרכן בעירה, אך זה יכול להיות גם ממוקם במיקום מרוחק.

תהליכי הייצור

1. כניסת פסולת תעשייה

2. הפרדה למכולות פלסטיק קרטון מתכות זכוכית

3. תחנת מגנט להוצאת ברזלים ומתכות כבדות

4. ניפוי חומרים אורגניים מעקבי בעירה ע"י נפת כוכבים

5. הפרדה למכולות לשני סוגים:
– מתכות
– חומר להטמנה

6. הוצאת חומר RDF 20 מ"מ

מחקרים להפקת אנרגיה מביומסה

בשנים 2012-2015 מומנו בסך הכל 24 מחקרים בנושא הפקת אנרגיה מביומסה, על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

עיקרו של המימון הופנה למחקרים בתחומי טכנולוגיית האצות וההמרה הביוכימית, אשר היוו 28% ו-23% מכלל המימון.

* הנתונים במיליוני ש"ח.

היתרונות של הפקת פסולת מסוג זה

פסולת מסוג זה חוסכת בדלק ואינה מזהמת את הסביבה. ייצור של הדלק הממוחזר חוסכת שימוש בדלק פוסילי ולכן קיים בשימוש חסכון כלכלי.

  • שימוש בפסולת כחומר גלם
  • הפקת אנרגיה ירוקה מפסולת
  • מיחזור
  • צמצום הטמנה
  • צמצום זיהום שנגרם ע"י הובלה (חיסכון באנרגיה)
  • צמצום פליטת גזי חממה
  • תהליך ייצור נקי – מבנה סגור, אחסון סגור לחומרים רקבוביים

 

שאלות ותשובות